Bedömning (ur Handledning Körprov Grund)

Handledning

För att körprovet ska godkännas ska du kunna bedöma att kunden kör trafiksäkert och med en god framförhållning. Kunden tillämpar gällande trafikregler, hon/han kör hastighetsanpassat och tydligt, med hänsyn till väg- och väderleksförhållanden, annan trafik och andra trafikanter, speciellt de oskyddade. Du ska också se att kunden uppvisar en rutinmässig färdighet i manövreringen som krävs för att föra fordonet på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Dessutom ska du bedöma hur kunden uppfattar och hanterar risker som uppstår under körningen och förutser och förekommer andras agerande, defensiv körning. Du ska göra en helhetsbedömning utifrån kursplanens mål och kompetensområden. Det innebär att du ska kunna göra en bedömning utan att enstaka brister som är av liten betydelse för trafiksäkerheten påverkar resultatet.

ur Trafikverkets Handledning Körprov Grund

Det finns mycket osäkerhet om i fall man ska köra om eller inte  på ett körprov. Vissa säger nej andra säger jo. Vad vill då inspektören? Jo, inspektören ser gärna att du kör om. Det är en trafiksituation som du måste bemästra. När du har ditt körkort kan du inte klara dig ute i trafiken utan den kompetensen. Tyvärr ser man dagligen dem som inte vet hur en omkörning ska gå till ute i trafiken. De blir antingen stora hinder (s.k. bromsklossar) eller riskmoment. Det vill vi inte ha på våra vägar!

Varför ska du inte lära dig att köra om? Varför söka en genväg eller försöka klara dig undan? Att kunna köra om annan trafik är för ditt och andras bästa. Kan du inte köra om ett annat fordon blir du TRAFIKFARLIG. Det vill du väl inte?

Omkörning kräver god planering, avsökning, hastighetsanpassning, samspel och god förmåga att manövrera (särskilt på vägar med mötande trafik). Kort sagt, vad som vanligen krävs av en bilförare ☺

En trafikinspektör kan uppmana till omkörning om situationen så tillåter och kan underkänna din körning om du inte klarar av det. Men en inspektör begär inte att du ska köra om ifall det finns risk inblandad. Varför stanna bakom ett annat fordon när tillfälle finns att köra om? Om alla betedde sig så skulle vägarna vara fyllda av långa köer och periodvis skulle all trafik stanna upp. Förmodligen bottnar frågan om omkörning eller inte i osäkerhet om hur trafikinspektören vill ha det. Nu vet du hur det ligger till.

Här nere har jag klistrat in vad trafikförordningen säger om möte med annat fordon och om omkörning. Det är denna alla inspektörer bedömer efter.

Möte och omkörning
Trafikförordningen 3 Kap 30-33
SFS 1998:1276

30 § Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger. Förarna skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen.
   Om det finns något hinder för möte skall den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera.

31 § Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket. Omkörning skall dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng.
   Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än cykel och moped till höger.

32 § En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.
   Omkörning får inte ske om föraren av bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
   Omkörning får inte ske till vänster om föraren av framförvarande fordon givit tecken som visar att han eller hon har för avsikt att köra om ett annat fordon eller av andra skäl föra sitt fordon åt vänster.

33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.