U-sväng II

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Hej!

Jag ser att mitt inlägg om U-sväng är ett av de mest lästa detta år och att det finns en del frågor som jag inte ställt och besvarat. Dessa tänkte jag svara på nu. Har du andra frågor om U-sväng som inte besvaras av dessa två inlägg så kan du ställa dem i kommentarsfältet.

1. Får jag göra en U-sväng i en korsning?

Svar: Absolut! Om inget vägmärke finns som förbjuder U-sväng så är det tillåtet.

2. Får jag göra en U-sväng i en signalreglerad korsning (med trafikljus)?

Svar: Absolut! Se vidare under fråga 1.

Ett tillägg till svaren ovan:

U-sväng är tillåten så länge den inte är förbjuden (genom vägmärke) och så länge det inte sker så att andra trafikanters säkerhet äventyras. Detsamma gäller ju för allt som du har för dig i trafiken.

3. Får jag göra U-sväng på en järnvägsövergång?

Svar: Jag vet ingen plats där detta förbjuds genom vägmärket ovan, men det finns då andra regler som gör att detta inte är okej.

Så här säger trafikförordningen om Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

”En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.”

Den sista meningen är det som ger den ledtråd vi söker. Att göra en U-sväng på en järnvägsövergång är inte att passera ”utan dröjsmål”. Därför vill jag hävda att en sådan vändning är både olämplig och olaglig.

Har du fler funderingar kring U-svängen, så ställ dem i kommentarsfältet så svarar jag när jag kan – direkt eller via ett nytt inlägg.

Om du missade länken till mitt första inlägg om U-sväng ovan så hittar du det här.

KÖRKORTONLINE.SE

korkortonlineststor

För att lyckas med den praktiska delen av bilkörningen krävs god kunskap om den teoretiska. Du behöver alltså nöta in all teori du bara kan och under tiden öva på att tillämpa den i praktiken. Det går inte att fuska i någon av dessa delar och tro att det sedan ska gå bra på körprovet. Det finns flera sidor där du kan prova dina teorikunskaper. En av dem är KÖRKORTONLINE.SE. Där kan du även testa ett gratisdemo på 65 frågor så att du vet vart din nivå ligger och sedan kan du köpa till ytterligare 1000 körkortsfrågor och få förklaringar till svåra frågor. KÖRKORTONLINE.SE och Uppkörningsbloggen har ett lite samarbete så besök gärna deras sida och ta del av deras erbjudanden.

Lär dig bilkörningens fem pelare

Din bilkörning måste bygga på stadiga pelare som bär genom de prövningar som ligger framför dig. När det kommer till uppkörning kallas de fem pelarna:

  • Säkerhetskontroll
  • Manövrering
  • Miljö
  • Trafikregler och
  • Trafiksäkerhet – beteende.

Dessa pelare ska inte endast resas och bära dig i trafiken fram till och med körprovet, utan de ska hänga med i resten av ditt liv som körkortsinnehavare. Bygger du rätt så bär de även när nervositeten inför uppkörningen slår till. Det kanske svajar lite, men det faller inte ihop. Se till att lägga grunden (se de fem ”pelarna” ovan) rätt så står ditt körkortsbygge pall för de allra tuffaste utmaningarna.

Jag kom att tänka på en psalm eller nåt som passar bra i sammanhanget.

”Bygg inte hus på en sandig strand 

Bygg inte hus på grus

Kanske verkar det ok men en dag du ångrar dig

Du måste bygga huset upp igen

Du måste bygga huset på ett berg,

på en stadig grund som inte rubbar sig

Så när stormen blåser på 

har du frid i ditt hus ändå”

Stopplikt

Lite nytt om Stopplikt.
På ett flertal körprov stannade aspiranten vid stolpen där vägmärket för stopplikt satt placerat, för att sedan köra fram till vägen och stanna igen. Har de uppfyllt sin stopplikt då? Ja, det har del väl, men det visar ändå på en stor brist i beteendet och i regelförståelsen. Inte sällan fanns något fordon bakom oss och i min extraspegel såg jag ofta hur förundrade de såg ut. När sedan aspiranten körde bara för att stanna igen, ökade graden av förundran ytterligare hos dem bakom oss, när de fick tvärbromsa för att inte köra in i baken på vår bil. Så, var du stannar och hur du agerar vid stopplikt är viktigt för samspelet. Din placering sänder signaler till de andra som färdas på vägarna. Om du t.ex. stannar vid stolpen där vägmärket sitter och sedan fortsätter framåt, tror de som är ute på den väg du vill ut på, att du tänker köra. De reagerar säkert med att bromsa eller väja och det i sin tur påverkar bakomvarande och mötande fordon. Ditt beteende vid stopplikten ger ringar på vattnet och sprider sig till alla andra som befinner sig i närheten

Stopplikt
19 § En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om stopplinje saknas skall föraren stanna omedelbart före signalen eller innan föraren kör in på den korsande vägen, leden eller spårområdet.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket gäller även förare som har stopplikt.

Dvs, Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Bedömning (ur Handledning Körprov Grund)

Handledning

För att körprovet ska godkännas ska du kunna bedöma att kunden kör trafiksäkert och med en god framförhållning. Kunden tillämpar gällande trafikregler, hon/han kör hastighetsanpassat och tydligt, med hänsyn till väg- och väderleksförhållanden, annan trafik och andra trafikanter, speciellt de oskyddade. Du ska också se att kunden uppvisar en rutinmässig färdighet i manövreringen som krävs för att föra fordonet på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Dessutom ska du bedöma hur kunden uppfattar och hanterar risker som uppstår under körningen och förutser och förekommer andras agerande, defensiv körning. Du ska göra en helhetsbedömning utifrån kursplanens mål och kompetensområden. Det innebär att du ska kunna göra en bedömning utan att enstaka brister som är av liten betydelse för trafiksäkerheten påverkar resultatet.

ur Trafikverkets Handledning Körprov Grund

Körprovet del 3; Kompetensområden

I det här inlägget tänkte jag fortsätta med att gå igenom kompetensområdena, förutom Säkerhetskontrollen, den har jag redan skrivit om här.
Kvar är då manövrering, miljö, trafikregler och trafiksäkerhet/beteende.

Manövrering: Inspektören tittar på din förmåga att hantera bilen. Du ska kunna hålla kursen (inte vingla hit och dit), växla utan att tappa fokus på trafik runt omkring, sköta pedalerna (= hitta dragläget), kunna parkera, vända, backa, starta i lutning och utföra effektiv bromsning.

Miljö; handlar om att ha en ekonomisk körstil. Att inte köra på så sätt att du gör av med bränsle i onödan. Vid t.ex. vändning ska du inte köra onödigt långt, du ska inte köra på för låga växlar (eller för höga för den delen), använda dig av motorbromsning (rulla inte fram med kopplingen nedtryckt och foten på bromsen), undvika att tok-accelerera eller stanna med hårda inbromsningar. Stå inte och slira på kopplingen vid trafiksignaler eller liknande  och bränn inte koppling när du startar från stillastående. För att få till en bra miljökörning är god planering viktigt.

Trafikregler; kan tyckas vara en självklar sak, men kan ändå behöva gås igenom lite. Inspektören vill förstås se att du teoretiskt kan trafikreglerna, men på körprovet måste du visa att du kan hantera dem praktiskt också. Verkligheten ser inte alltid ut som i teorin! Att följa eller tillämpa trafikreglerna är ett samspel mellan dig och andra trafikanter, inte bara att memorera ett regelhäfte.
     Du ska veta när du kör på huvudled eller när högerregeln gäller, var och hur du stannar vid stopplikt, vad väjningsplikt är och hur du tillämpar den korrekt, hur du ska placera bilen i bl.a. korsningar, vem som ska köra först och vem som ska väja vid möte, hur du tillämpar ”zebralagen”, d.v.s. väjningsplikt vid övergångsställen och vid cykelpassager.
     Listan kan göras hur lång som helst men jag tror du förstår vad jag menar. Vid uppkörningen går inte inspektören igenom alla dessa situationer, det skulle bli alltför långdraget. Vad inspektören säger om dessa områden ska jag ge exempel på i ett annat inlägg.

Trafiksäkerhet/beteende; handlar om ditt uppträdande i trafiken, din attityd till andra trafikanter och till risksituationer. Det handlar om att kunna identifiera (upptäcka) situationer som kan vara särskilt riskfyllda (ex. passage av buss vid hållplats, barn vid vägkanten) och hur du ska agera då. Du ska visa att du förstår trafiken och att du kan samspela med andra trafikanter. Här ryms även dina avsökningsrutiner, d.v.s. hur du ser dig för i trafiken. Var ska du titta, när ska du göra det och varför? Det handlar inte om mekaniska huvudrörelser utan om insikter. Insikter om att här är det bäst att jag ser mig för ordentligt. Det är inte bara viktigt att titta och söka av, utan också att veta vad du ska göra med det du ser. Hur hanterar du bilisten i det körfält du vill byta till? Hur hanterar du damen som är på väg mot övergångsstället? Behöver du stanna eller kan du köra vidare? Har du beredskap att stanna eller väja eller kör du som om ingenting kan hända?
     Planerar du din körning eller ramlar du bara in i situationer och måste improvisera? Hamnar du i rätt körfält eller kommer du fel ofta? Är din hastighet rätt anpassad för den trafikmiljö du är på väg in i? God planering är a och o i bilkörning. Det är viktigt för att du ska komma rätt in i situationer som uppstår under körningen.
     Under den här kategorin är det viktigt att inte överdriva. Kör inte överdrivet sakta, håll inte överdrivet långt åt höger, överdriv inte faran vid övergångsställen, överdriv inte din körning i gatukorsningar (stanna inte i alla korsningar och växla inte ned till ettan om det inte finns goda skäl till det) och överdriv inte dina avsökningsrutiner.

Nu har jag gjort en tung lista som kan kännas övermäktig, men ta det lugnt. Minns att du inte behöver köra perfekt utan att inspektören gör en helhetsbedömning av vad du presterar

I Köprovet del 4, går jag igenom begreppet helhetsbedömning. Stay tuned!