Driven körning

Har du kuggat för att du kört för drivet? Med drivet menar jag som om du haft körkort och kört bil på egen hand under ett par år? Det är inte så ovanligt, faktiskt!

Jag läser och hör, då och då, om någon som kört för bra och kuggat. Bland kollegor på Trafikverket kallades dem som körde så på körprovet för ”drivna” förare. Det borde vara en positiv sak, men i detta sammanhang blev det till något negativt.

När någon som aldrig haft ett körkort kommer till ett körprov och kör som om vederbörande haft körkort under ett par års tid, då drar många inspektörer öronen åt sig. Varför då? Jo ett av skälen, det finns flera, är; att om du kör så drivet redan innan du fått ditt körkort, hur kör du då om några år när du fått köra runt ett tag på egen hand? Ett annat skäl är; du som inte har körkort och därmed saknar den rutin och erfarenhet som en förare med körkort sedan några år har, ska inte köra på det sättet. Du borde veta att du saknar rutin för självständig bilkörning och anpassa din körstil därefter.

Som körkortselev saknar du den förmåga att bedöma trafiksituationer som en erfaren förare (oftast!) har och blir därför en säkerhetsrisk i trafiken. En oerfaren förare bedömer ofta situationer på ett fealktigt sätt och har därmed inte nödvändig beredskap för att agera när situationen dyker upp. Det betyder självklart inte att du ska mesa omkring på gator och vägar. Du behöver inte hamna i det andra diket för att du just lämnat det första. Hitta balansen mellan dessa två extremer och kör sedan så. 

Jag minns många sådana körprov där jag bara väntade på att något skulle hända eftersom aspiranten körde över sin förmåga. Hastigheten var ofta för hög, eller hela tiden på gränsen och därmed inte anpassad efter omständigheterna. Många gånger pendlade ett sådant körprov mellan godkänt och icke godkänt från början till slut. I slut änden var det ofta den helhetskänsla föraren gett som fällde avgörandet. Ibland kunde det vara EN specifik situation under körprovet som fällde avgörandet, till godkänt eller underkänt. Den specifika situationen kunde antingen bekräfta att det nog kunde vara okej att säga ja, eller så ledde den till rakt motsatt slutsats.

Underkända provpunkter:

Hastighet: Anpassa hastigheten efter omständigheterna, förutse och bedöma konsekvenser

Vinterkörning

Många undrar över hur man ska köra när det är snö eller halt på vägen. Svaret jag ger är att du ska köra som du alltid gör, d.v.s. anpassat efter omständigheterna. Vad jag menar är att det inte finns en särskild mall för hur bilkörning går till (vilken hastighet, placering, mm) utan att detta är upp till varje enskild förare att avgöra från trafiksituation till trafiksituation. Ja, hastigheten får förstås inte vara över högsta tillåtna oavsett hur omständigheterna ser ut!

Då det är snö och isigt på vägen måste du själv kunna avgöra vad som är en lämplig hastighet. Detta kommer också att ändras medan du kör. En gata/väg kan vara helt igensnöad och kräva att du köra mycket under högsta tillåtna hastighet, medan nästa har nära nog asfaltsren körbana som inte motiverar någon större hastighetssänkning alls. Många tänker att då det är vinter och snö, så ska man köra extra långsamt överallt och gör du så på din uppkörning kan det faktiskt leda till ett underkänt resultat. I protokollet finns en provpunkt som många faller på oavsett om det är vinter eller sommar. Den återfinns under kategorin Trafiksäkerhet – Beteende, Anpassad körning. Den innebär att du som blivande körkortsinnehavare ska vara färdig att kunna göra den bedömningen när du kommer till ditt körprov.

Oroa dig inte för hur du ska göra när det är din tur att köra, om det råkar snöa samma dag. Innan du når dit ska du träna på att självständigt, utan hjälp av lärare/handledare, kunna bedöma vilket körsätt som passar just där du kör.

Lycka till!

Svart eller vitt

Ofta få jag frågor om vilken hastighet som är den rätta i ett speciellt område eller vilken växel man ska ha i en given korsning. Relevanta frågor på sitt sätt, men samtidigt visar de på en stor brist, nämligen att det är bestämt vilken hastighet eller växel man ska ha i det eller det läget. Du som frågar efter dessa saker har ännu en bit att gå innan du är framme vid målet: Att bli en självständig förare.
Självklart är det viktigt att veta vilken som är högsta tillåtna hastighet på den plats där du kör, men om omständigheterna säger något annat så gäller inte vägmärket om 30 som du nyss såg. När du kör i ett område där det är skymda korsningar eller utfarter så är 30 ofta för fort och då gäller inte 30 längre. Då gäller en annan lägre hastighet. Obs att detta endast gäller hastigheter UNDER högsta tillåtna hastighet. Det är aldrig okej i lagens ögon att köra ÖVER gällande hastighet bara för att omständigheterna verkar tillåta det!

I Trafikförordningen kan vi läsa detta om hastighet:

Hastighet

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Det är denna paragraf en trafikinspektör bedömer din hastighet efter, inte främst efter vad det står på vägmärket du just passerade. Detta är viktigt att vara medveten om. Tänk också på att det är viktigt att kunna variera din hastighet. Bara för att det var en skymd sektion alldeles nyss, så kanske sikten är bättre på en del av den sträcka som ligger framför dig. Tänk igenom vad orden anpassad hastighet betyder.

I Trafikförordningen står det ingenting om växelval, men principen är densamma som för hastighet. Du måste lära dig att anpassa växelvalet efter situationen. Situationen kan vara sikten, samspelet eller vilken bil du för tillfället kör. Fastna inte i absoluteter! Försök lära dig att göra en ny bedömning från korsning till korsning, vilken växel som är rätt. När du tänker på detta sätt är du på väg att mot självständighet i din bilkörning.

Hastighet 1

Här följer ett utdrag ur trafikförordningen. Dessa punkter kan kallas för de 15 trafik-budorden. Ta in dessa och begrunda dem, diskutera dem med din handledare/lärare, ha dem med dig när du övningskör, under uppkörningen och under resten av ditt liv som förare.

Hastighet
14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.

15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet 

1. inom tättbebyggt område,
2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
4. där korsande fordonstrafik kan förekomma,
5. i skarpa kurvor,
6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
7. vid risk för bländning,
8. vid möte med andra fordon på smala vägar,
9. vid halt väglag,
10. när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen,
13. där vägarbete pågår,
14. förbi en olycksplats, samt
15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk